09197434567

HiCCTV | پشتیبانی محصولات امنیتی

پشتیبانی تخصصی دوربین مداربسته و لوازم جانبی دوربین مداربسته

HiCCTV | پشتیبانی محصولات امنیتی از تخصصی ترین مسئولیت های رایج در صنف دوربین مداربسته و تجهیزات امنیتی در ایران است.

دسترسی مستقیم کارفرما و مشتریان جهت راهنمایی و مشاوره خرید دوربین مداربسته حتی از فروش دوربین مداربسته و لوازم جانبی آن نیز اهمیت بیشتری دارد.

فروش آغاز یک تعهد است نه پایان یک معامله

لطفا با توجه به سری دستگاه که بر روی لیبل نوشته شده است نرم افزار مربوطه را انتخاب نمایید

دانلود نرم افزار سری TRX

دانلود نرم افزار سری ATX

دانلود نرم افزار سری ACX

دانلود نرم افزار سری ADX

لطفا با توجه به سری دستگاه که بر روی لیبل نوشته شده است و مراحل ذکر شده در هر مورد بروزرسانی مربوطه را انجام دهید

دانلود بروزرسانی سری TRX

دانلود بروزرسانی سری ATX

دانلود بروزرسانی سری ACX

دانلود بروزرسانی سری ADX